tablicaLO1

Regulamin przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej liceum 4-letniego

Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa w Lesku
na rok szkolny 2020/2021

 

Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ; na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) i art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) (Dz.U. poz. 1737) dotyczy absolwentów szkół podstawowych i rekrutacji do pięcioletniego technikum, czteroletniego liceum i szkoły branżowej I stopnia

W regulaminie uwzględniono także zarządzenie nr 11/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 13.06.2019 r. w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowanie rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

.

tekst

 

 Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021